Vedtekter

Disse vedtekter herunder er gruppens regler.

“Gyaru” er opprinnelig japansk betegnelse for ungdom og unge voksne som er interessert i spesifik mote. Moten innenfor gyaru-sammenheng innebærer retningslinjer for sminke, hår og klær. Da moten er omfattende er det ikke unaturlig å kalle gyaru for en livsstil.

§1 Formål:
CoutureGals vil arbeide for å fremme interessen for popkulturen gyaru i Norge.

§2 Gruppens oppgaver:
Vi vil arbeide for dette ved å:

* jobbe for å fremme gyaruenes interesser i samfunnet
* organisere arrangementer der hvor andre gyaru kan delta
* samarbeide med andre grupper gyaru-interesserte for å skape et kontaktnettverk§3 Medlemskap og kontingent:
Alle i Norge som er interesserte i gyaru samt interessert i å fremme interessen ved å aktivt delta i aktiviteter og sammenkomster har mulighet til å bli medlem. Nye medlemmer blir invitert inn i gruppen.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales den 16. hver måned. Det er mulighet for å forskuddsbetale flere måneder i forkant. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn én måned kan strykes som medlem av gruppen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 Årsmøtet:
Årsmøtet er gruppens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i januar hvert år, og blir innkalt skriftlig av leder minst én måned i forveien. Forslag som skal behandles under årsmøtet blir sendt til leder senest én dag før årsmøtet holdes. Endelig saksliste er tilgjengelig for medlemmer fra dagen det blir innkalt til årsmøte, som digitalt blir oppdatert ettersom nye forslag kommer. Leder har ansvar for å oppdatere saksliste samt at oppdatert saksliste er tilgjengelig for medlemmene. Ethvert medlem har selv ansvar for å holde seg oppdatert og orientert om sakslisten.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er lukket og kun for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

* Fordele oppgaver som:
leder
økonomiansvarlig
aktivitetsansvarlig
med mer etter gruppens behov
* Behandle innkomne forslag
* Fastsette kontingenten
* Vedta CoutureGals budsjett§5 Medlemsmøte:
Medlemsmøter innkalles etter behov og med maks 9 ukers mellomrom. Alle medlemmer skal ta initiativ til å foreslå møtedato.

Medlemsmøte-innkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter, med unntak at det skal innkalles senest to uker i forveien og at ikke-medlemmer har mulighet til å delta om det har betydning for møtet.

Medlemsmøtets sted skal rulleres på etter hvor medlemmene befinner seg i.

§6 Leder:
CoutureGals ledes av en leder som innkaller til møter ved behov, og er gruppens talsmann.